Warunki korzystania

1. Regulamin

Poprzez dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać Warunków tych witryn internetowych oraz warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących praw i przepisów, i zgadza się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się używania lub dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem do znaku towarowego.

2. Użyj Licencja

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Minnesota Premier Publications wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania znajdującego się na stronie internetowej Minnesota Premier Publications;
  4. usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub "zwierciadło" materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Minnesota Premier Publications w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały na stronie internetowej Minnesota Premier Publications są dostarczane „tak jak są”. Minnesota Premier Publications nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Minnesota Premier Publications nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Minnesota Premier Publications ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na Minnesota Premier witryny internetowej Publications, nawet jeśli Minnesota Premier Publications lub upoważniony przedstawiciel Minnesota Premier Publications został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Zmiany i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Minnesota Premier Publications mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Minnesota Premier Publications nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Minnesota Premier Publications może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej. Minnesota Premier Publications nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Minnesota Premier Publications nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej witryny internetowej, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez Minnesota Premier Publications. Korzystanie z takiej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z witryny modyfikacji użytkowania

Minnesota Premier Publications może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Minnesota Premier Publications podlegają prawu stanu Minnesota bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne zasady i warunki mające zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.